1 Algemeen

1.1 Voordelig Vlees biedt diensten aan betreffende het verkopen van vleesproducten en aanverwante artikelen door heel Nederland.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Voordelig Vlees is een bedrijf welke geregistreerd staat bij de K.V.K onder nummer: Mundo Verde Holland BV. KVK 80858287. Vestigingsnummer 000026350262 Vers&Verpakt markthandel in overige voedings- en genotmiddelen.;

– Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Voordelig Vlees opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

– Website: de door Voordelig Vlees gehouden website met als URL http://www.VoordeligVlees.nl.

1.3 Voordelig Vlees behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen

2 Aanbod en Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Voordelig Vlees herroepen worden in geval de Koper niet aan de door Voordelig Vlees gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

2.2 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Voordelig Vlees worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Voordelig Vlees kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de koper niet het recht de Bestelling, nadat deze door  voordelig vlees  is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die Voordelig Vlees in haar bevestiging conform artikel 2.1 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, Voordelig Vlees geen producten zal leveren.

VOORDELIG VLEES IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLOTINGEN DIE WORDEN GEHOUDEN BIJ EEN SERVICEPUNT !!!!

3.2 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Voordelig Vlees worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt,foto’s op webshop kunnen afwijken van de werkelijkheid.

4 Betaling

Bij bestellingen via de Website kan de Koper betalen op 2 manieren
– via ideal, i-Deal betalingen gaan altijd veilig via uw eigen bank
-contant op het servicepunt die men bij bestelling opgeeft. Men kan contant betalen van vrijdagavond 18:00 uur t/m woensdag 12:00 uur.

5 Levering en Leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de Koper door of namens Voordelig Vlees afgeleverd of op de door Koper opgeven bezorgdatum. Dit ligt aan de routes. we hebben vrijdag 1 route en op zaterdag 2 routes. De door Voordelig Vlees aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven servicepunt.

5.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn van half uur na levering op te halen op het servicepunt.De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

5.4 Kan de koper het gekochte niet ophalen binnen half uur na levering dient koper zelf zorg te dragen dat iemand anders het gekochte voor koper binnen het half uur kan ophalen op het servicepunt!

Lukt dit niet dan mag het servicepunt uw bestelling niet meer meegeven (volgens de wettelijke eisen) en komt hiermee de bestelling en betaling te vervallen. Hier zijn geen rechten meer aan te ontlenen.

5.5 Terstond na ontvangst dient de Koper de producten te controleren. Indien de Koper producten ontvangt  die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen twee uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. De koper kan hiervoor gebruik maken van de klantenservice op de website van voordelig vlees, wij geven geen geld retour maar als er iets fout is gegaan komt de volgende levering het artikel nieuw voor u mee!!

6 Overmacht

6.1 In geval van overmacht is Voordelig Vlees niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Voordelig Vlees is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, vervoersprobleme, drukte op de weg  of andere ingeschakelde derden.

7 Wachtwoord en Account

7.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De Gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn  Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website  wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

7.2 De Gebruiker vrijwaart voordelig vlees volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Wachtwoord en het  Account van de Website wordt gemaakt.

8 Persoonsgegevens

Voordelig Vlees zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Voordelig Vlees intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Voordelig Vlees neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen auteursrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij voordelig vlees, haar licentiegevers of door voordelig vlees ingeschakelde derden. De rechten van maatwerk software gebruikt op de website liggen bij respectievelijk de auteurs van de software en Vers&Verpakt.

9.2 De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

9.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de Website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van voordelig vlees, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Voordelig Vlees is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

10.2 De Koper vrijwaart Voordelig Vlees voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

11 Overige bepalingen en geschillen

11.1 Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Voordelig Vlees, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Voordelig Vlees bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

11.2 De overeenkomsten aangegaan door Voordelig Vlees worden beheerst door Nederlands recht

11.3 In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.